ترجمه مقاله

electric lamp

دیکشنری انگلیسی به فارسی

لامپ الکتریکی
ترجمه مقاله