ترجمه مقاله

electric guitar

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گیتار الکتریک
ترجمه مقاله