ترجمه مقاله

economic crisis

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بحران اقتصادی
ترجمه مقاله