ترجمه مقاله

eccrine gland

دیکشنری انگلیسی به فارسی

غده اکریئن
ترجمه مقاله