ترجمه مقاله

eastern

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شرق، شرقی، خاوری، بطرف شرق
ترجمه مقاله