ترجمه مقاله

early-flowering

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اوایل گلدهی
ترجمه مقاله