ترجمه مقاله

dwarf

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آدم کوتوله، کوتوله، کوتوله شدن، کوتاه جلوه دادن، قد کوتاه
ترجمه مقاله