ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

durum wheat

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گندم دوروم
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما