ترجمه مقاله

durum wheat

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گندم دوروم
ترجمه مقاله