ترجمه مقاله

dull-white

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خسته کننده
ترجمه مقاله