ترجمه مقاله

drug cocktail

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کوکتل دارویی
ترجمه مقاله