ترجمه مقاله

drug-addicted

دیکشنری انگلیسی به فارسی

معتاد به مواد مخدر
ترجمه مقاله