ترجمه مقاله

driveler

دیکشنری انگلیسی به فارسی

راننده
ترجمه مقاله