ترجمه مقاله

driveled

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ریختن، دری وری سخن گفتن، پریشان گفتن، اب دهان جاری ساختن، از دهن یا بینی جاری شدن
ترجمه مقاله