ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

dries

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خشک می شود، خشک کردن، تشنه شدن، خشکانیدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ