ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

drier

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خشک کن، خشک کننده، ماشین خشک کنی، کسی یاچیزی که میخشکاند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ