ترجمه مقاله

dress

دیکشنری انگلیسی به فارسی

لباس، لباس پوشیدن، لباس پوشاندن، ملبس کردن، جامه بتن کردن، مزین کردن، درست کردن موی سر، پانسمانکردن
ترجمه مقاله