ترجمه مقاله

double-crossing

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دوبار عبور، نارو زدن، دورویی کردن
ترجمه مقاله