ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

dorsal

دیکشنری انگلیسی به فارسی

عقب، پشتی، فقره، فوقانی، ظهری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ