ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

dopes

دیکشنری انگلیسی به فارسی

dopes، ماری جوانا، اگاهی، پیش بینی کردن، دارو دادن، تخدیر کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ