ترجمه مقاله

dog's dinner

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شام سگ
ترجمه مقاله