ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

dogmata

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سگمتا، عقیده دینی، اصول عقاید، عقاید تعصب امیز
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ