ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

dogmas

دیکشنری انگلیسی به فارسی

dogmas، عقیده دینی، اصول عقاید، عقاید تعصب امیز
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ