ترجمه مقاله

distil

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مخلوط کردن، چکاندن، تقطیر شدن، عرق گرفتناز
ترجمه مقاله