ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

disrates

دیکشنری انگلیسی به فارسی

محروم می شود، پایین اوردن، پست کردن، تقلیل رتبه دادن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ