ترجمه مقاله

disquietude

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نگران کننده، بی قراری، اضطراب، ناراحتی، تشویش، اشفتگی
ترجمه مقاله