ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

disjunctions

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اختلافات، انفصال، تفکیک، جدایی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ