ترجمه مقاله

disintegrated

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تجزیه شده، از هم پاشیدن، متلاشی شدن، متلاشی کردن، تجزیه شدن، خرد کردن، فرو ریختن، فاسد شدن
ترجمه مقاله