ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

disinherited

دیکشنری انگلیسی به فارسی

فریبنده، عاق کردن، از اری محروم کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ