ترجمه مقاله

dishpan

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ظرف غذا
ترجمه مقاله