ترجمه مقاله

disembitter

دیکشنری انگلیسی به فارسی

غافلگیر شدن
ترجمه مقاله