ترجمه مقاله

disclosed

دیکشنری انگلیسی به فارسی

افشا شده، فاش کردن، باز کردن، اشکار کردن
ترجمه مقاله