ترجمه مقاله

dinner party

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مهمانی شام
ترجمه مقاله