ترجمه مقاله

dinner jacket

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ژاکت شام، اسموکینگ، لباس مخصوص مهمانی رسمی
ترجمه مقاله