ترجمه مقاله

dinner dress

دیکشنری انگلیسی به فارسی

لباس شام
ترجمه مقاله