ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

deterge

دیکشنری انگلیسی به فارسی

از بین بردن، پاک کردن، شستن، زدودن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ