ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

deputed

دیکشنری انگلیسی به فارسی

منصوب شد، سپردن، نمایندگی دادن به، نمایندگی کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ