ترجمه مقاله

depressed fracture

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شکستگی افسرده
ترجمه مقاله