ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

depicts

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نشان می دهد، شرح دادن، نمایش دادن، مجسم کردن، نقش کردن، رسم کردن، منقوش کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ