ترجمه مقاله

dentatocrenate

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دنتاتاکرانی
ترجمه مقاله