ترجمه مقاله

denigrated

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دمیده شده، لکه دار کردن، بد نام کردن، سیاه کردن، سیاه ساختن
ترجمه مقاله