ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

demurring

دیکشنری انگلیسی به فارسی

از بین بردن، استثنا قائل شدن، درنگ کردن، کمرویی کردن، تقاضای درنگ یا مکی کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ