ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

demurred

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بی اعتنایی، استثنا قائل شدن، درنگ کردن، کمرویی کردن، تقاضای درنگ یا مکی کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ