ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

delays

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تاخیر، تعلل، مکی، به تاخیر انداختن، به تاخیر افتادن، عقب انداختن، تاخیر کردن، بتاخیر انداختن، معطل کردن، معوق گذاردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ