ترجمه مقاله

declassed

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کثیف، جداکردن از طبقه
ترجمه مقاله