ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

decision

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تصمیم گیری، تصمیم، عزم، داوری، قرار، حکم دادگاه، تصویب نامه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ