ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

decision table

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جدول تصمیم گیری، جدول تصمیمی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ