ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

decision maker

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تصمیم گیرنده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ