ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

decentralizes

دیکشنری انگلیسی به فارسی

غیرمتمرکز، غیر متمرکز کردن، عدم تمرکز دادن، حکومت محلی دادن به، از حالت تغلیظ خارج کردن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما