ترجمه مقاله

dartrous

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دندانه دار
ترجمه مقاله